اساتيد و همکاران گرامي قبل از ارسال خلاصه مقاله به نکات زير توجه فرماييد:

  • ارسال مقاله تنها از طريق وبسايت www.iacrd.com و تا تاريخ 20/05/95 امکان پذير مي باشد.
  • خلاصه مقاله به فارسي و در فرمت word وحداقل در 200 كلمه و حداكثر در 250 كلمه تايپ شود.
  • مشخصات کامل نويسنده شامل نام، نام خانوادگي، کدملي، رشته تخصصي، عضويت در هيئت علمي،
تلفن همراه و ايميل ضروري است. لازم به ذکر است مقالاتي که نکات مذکور را رعايت نکرده باشند
و يا مشخصات کامل نويسنده ذکر نشده باشد مورد داوري قرار نمي گيرد.
  • مقاله مرتبط با تم کنگره دانش و هنر در خدمت سلامت و کرامت بيماران در اولويت مي باشند.
  • خلاصه مقاله ارسالي درصورت پذيرش بدون هيچگونه تغييري در کتاب چکيده مقالات کنگره چاپ
مي گردد و صحت علمي وادبي مقاله بعهده نويسنده يا نويسندگان مي باشد. و چاپ خلاصه مقالات
پذيرفته شده در کتاب کنگره ، منوط به ارسال مشخصات کامل نويسنده مسئول مي باشد.
  • خلاصه مقاله هاي بخش پوستر بايستي پس از تاييد اوليه و در مهلت تعيين شده با فرمتي که اعلام
مي شود ارسال گردد.
  • مهلت ارسال چکيده مقاله، حداکثر تا بيستم مرداد ماه 1395 مي باشد و پس از آن سامانه پذيرش
مقالات فعال نخواهد بود.بديهي است درصورت تمديد مهلت ارسال ، مراتب از طريق وبسايت کنگره
به اطلاع همکاران گرامي خواهدرسيد.


تلفن تماس: 88271967


رييس كنگره شانزدهم
دكتر وقارالدين اخوان زنجاني