در پاييز سال 1391 با همت جمعي از دوستان متخصص ترميمي و زيبايي با انگيزه در راستاي ارتقاء علمي وصنفي
دندانپزشکي ترميمي شاخه پويش انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران آغاز به کار نمود، بر اساس جلسات
اوليه تشکيل شده در انجمن مورخ 20 مهر 1391 و 6 مهر 1391، اين شاخه نو پا اهداف و اصول اوليه اي را براساس
خواست متخصصين جوان تر دندانپزشکي ترميمي ايران تحت نظارت بزرگان و پيشکسوتان رشته براي خود ترسيم نمود
بر اساس جلسات فوق، قرار بر اين شد که تعداد اعضاي ثابت هسته مرکزي شاخه پويش 15 نفر باشد، و تعداد 5 نفر هم
به صورت علي البدل و اعضاي جايگزين انتخاب شوند، بر اساس پيشنهادات و بحث هاي انجام يافته در
جلسات برگزار شده، مرام نامه شاخه پويش به قرار زير تصويب شد

  • الف) در راستاي امر مقدس آموزش، بعد از فراغت از تحصيل براي متخصصين جوان تر رشته ترميمي و زيبايي
که عضو اين شاخه مي شوند،کلاسهاي مختلفي بر گزار خواهد شد ، اين کلاسها شا مل برگزاري بحث
هاي داخلي در جمع اعضا با دعوت از اساتيد و بزرگان ترميمي خواهد بود ، در اين راستا case گروهي به همراه
ارائه کلا سهاي آموزش سخنراني و هر آنچه که منجربه بهبود و پيشرفت شاخه پويش شود از دوره هاي آينده
اين مرکز خواهد بود،
هدف از برگزاري اين دوره ها و کلاسها افزايش توانمندي در سخنراني و بحث پيرامون تجارب شخصي ميباشد ،
بدين ترتيب حرف متخصصين ترميمي بعد از مدتي در مورد مقو له هاي علمي واحد شده و از طريق انجمن در
سطح جامعه منتشرخواهد شد
  • ب ) هدف دوم آگاه سازي و شناساندن رشته ترميمي و قابليت هاي اين رشته در سه سطح عموم مردم
دندانپزشکان عمومي و دانشگاههاي کشور مي باشد، در راستاي آگاه سازي عموم مردم نتيجه مورد نظر وقتي
حاصل مي شود که عموم مردم رشته ترميمي را شناخته و بدانند که چه هنگام بايد به افرادي خبره و ماهر
مراجعه نمايند
در سطح دندانپز شکان عمومي هدف آگاه سازي آنان از اين امر است که چه مواردي بايد به يک متخصص
ترميمي ارجاع داده شود، در دانشگا هها هدف آشنايي با شاخه پويش و برگزاري کلاسها و سمينارهاي مختلف
در سطح کشور توسط اين شاخه مي باشد، ارتباط موثر و مفيد با دستياران رشته ترميمي از اهداف مهم اين شاخه
مي باشد
  • ج ) از اهداف مهم ديگر اين شاخه اين است که بعد از مدتي استقلال مالي پيدا کند، تا از نظرعلمي و اقتصادي
انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران و اعضاي اين شاخه از آن منتفع شوند
  • د ) درجلسات فوق در مورد گروه مرکزي تصميمات زير اتخاذ گشت
  • يک ) اين شاخه داراي کارگروههاي مختلف شامل اطلاع رساني عمومي (تبليغات)، اطلاع رساني تخصصي
علمي و صنفي ميباشد
  • دو ) اين شاخه در تمامي شهرستانهاي ايران داراي نماينده باشد، که اين نماينده ترجيحا" از دستياران تخصصي
ترميمي انتخاب مي شوند
  • سه ) ايجاد کتابخانه اي مجازي که اعضاي شاخه بدان دسترسي داشته باشند ، اين کتابخانه شامل به روز ترين
مقالات و رفرنس هاي ترميمي مي باشد