انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران

در سال 1379 هيئت موسس با شركت آقاي دكتر فضل الله فرشچيان ، آقاي دكتر اسماعيل ياسيني ، آقاي دكتر
ايوب پهلوان ، آقاي دكتر عبدالامير مطوريان پور ،آقاي دكتر علي اصغر علوي تشكيل گرديد و هيئت موسس
مقدمات تشكيل انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران را فراهم آورد و اولين جلسه انجمن در
تاريخ 1380 در محل جامعه دندانپزشكي ايران تشكيل شد و انتخابات هيئت مديره با حضور نماينده وزارت
بهداشت و درمان وآموزش پزشکي انجام شد.