مزاياي عضويت دندانپزشکان عمومي در انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران

  • اطلاع از برنامه هاي آموزشي انجمن از طريق سايت، ايميل و پيامک
  • شرکت در جلسات ويژه علمي مخصوص اعضاء انجمن
  • دريافت رايگان مجلات انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران
  • تخفيف دوره هاي آموزشي
  • استفاده از امکانات علمي ويژه در سايت انجمن بطور رايگان همانند استفاده از ژورنالها و کتب علمي دندانپزشکي ترميمي و
زيبايي