دعوت به ارسال مقاله
از کليه اساتيد و متخصصين دندانپزشکي ترميمي در سراسر کشور و ساير متخصصين ارجمند دعوت مي شود
با توجه به تم کنگره مقالات،پوستر و گزارش مورد خود را حداکثر تا تاريخ 15 ارديبهشت ماه 1392از طريق
دبيرخانه انجمن ترميمي و يا ايميل کنگره ارسال نمايند.
شرايط ارسال خلاصه مقاله در بخش فراخوان مقاله در سايت انجمن متخصصين ترميمي ايران آورده شده است


دکتر اسماعيل ياسيني دکتر مريم حوري زاد
رئيس کنگره دبير علمي


دريافت فايل راهنماي ارسال مقاله