• طراحي لبخند
 • انتخاب پرسلن و کامپوزيت در ناحيه زيبايي
 • هنر ساخت روکش هاي موقت
 • انواع روش هاي انتخاب رنگ در دندانپزشکي
 • چگونگي ارتباط موثر بين لابراتوار و مطب
 • ترميم هاي کمپلکس آمالگام
 • اهميت اکلوژن در دندانپزشکي ترميمي
 • ايمپلنت در ترميمي و زيبايي
 • طرح درمان موفق در دندانپزشکي ترميمي

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بسته آموزشي

كامپوزيتهاي قدامي و خلفي

 • روز اول :
آشنايي با انواع باندينگ ها تئوري
آشنايي با انواع باندينگ ها آموزش دور ميز،آشنايي با مواد و وسايل روز دنيا
آشنايي با انواع كامپوزيتهاي قدامي و خلفي تئوري
آشنايي با انواع كامپوزيتهاي قدامي و خلفي آموزش دور ميز،آشنايي با مواد و وسايل روز دنيا
نحوه دندانهاي خلفي و مديريت كا نتكت تئوري
آشنايي با انواع لاينر و بيس در ترميم كامپوزيتي تئوري
 • روز دوم :
كامپوزيت بيلداپ خلفي عملي
نحوه بستن صحيح ديا ستم تئوري
ترميم وسيع كلاسIV در ناحيه قدامي عملي
 • روز سوم :
اصول زيبايي و طرح لبخند تئوري
آشنايي با روش هاي ونيركامپوزيتي تئوري
ونيركا مپوزيتي عملي عملي
بستن ديا ستم عملي عملي
 • روز چهارم :
ارائه طرح درمان مناسب براي دندانهاي به شدت تخريب شده تئوري
ترميم آمالگام وسيع تئوري
آشنايي با انواع پست هاي فلزي تئوري
آشنايي با انواع وج و نوار ما تريکس در ترميم هاي خلفي
آموزش دور ميز،آشنايي با مواد و وسايل روز دنيا
آمالگام بيلداپ وسيع همراه با قرار دادن پست داخل کانال عملي
 • روز پنجم:
آشنايي با كامپوزيتهاي FRC تئوري
آشنايي با پست هاي FRC تئوري
آشنايي با انواع سمان هاي رزيني تئوري
انتخاب و سمان پست FRC به همراه بيلداپ كامپوزيت عملي
 • روز ششم :
آشنايي با بريجهايFRC تئوري
نحوه ساخت بريجهايFRC مستقيم تئوري
ساخت بريجهايFRC مستقيم در دهان عملي
 • روز هفتم:
آشنايي با انواع تراش اينله و انله سراميکي و کامپوزيتي تئوري
آشنايي با روش هاي قالب گيري اينله و انله تئوري
تراش و قالب گيري اينله و انله سراميکي و ساخت روکش موقت عملي
 • روز هشتم:
نحوه in try و سمان اينله و انله تئوري
in try و سمان اينله و انله عملي
 • روز نهم:
انتخاب مورد مناسب شناخت انواع تغيير رنگ دندانها و مواد Bleaching تئوري
آشنايي با انواع تکنيک هاي bleach vital تئوري
آشنايي با انواع تکنيک هاي bleach vital non تئوري
آشنايي با انواع OTC ها
آموزش دور ميز آشنايي با مواد و وسايل روز دنيا
bleach vital به صورت office عملي
 • روز دهم:
آشنايي با انواع سراميك ها تئوري
آشنايي با انواع تراش لامينيت تئوري
ساخت روكش موقت تئوري
تراش لامينيت و ساخت روكش موقت عملي
قالبگيري لامينيت عملي
 • روز يازدهم:
آشنايي با انواع سمان هاي رزيني تئوري
نحوه in try و سمان لامينيت ها تئوري
in try و سمان لامينيت ها عملي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بسته هاي آموزشي

كامپوزيت هاي قدامي و خلفي
 • روز اول :
آشنايي با انواع باندينگ ها تئوري
آشنايي با انواع باندينگ ها آموزش دور ميز،آشنايي با مواد و وسايل روز دنيا
آشنايي با انواع كامپوزيتهاي قدامي و خلفي تئوري
آشنايي با انواع كامپوزيتهاي قدامي و خلفي آموزش دور ميز،آشنايي با مواد و وسايل روز دنيا
نحوه دندانهاي خلفي و مديريت كا نتكت تئوري
آشنايي با انواع لاينر و بيس در ترميم كامپوزيتي تئوري
 • روز دوم :
كامپوزيت بيلداپ خلفي عملي
نحوه بستن صحيح دياستم تئوري
ترميم وسيع كلاسIV در ناحيه قدامي عملي
 • روز سوم :
اصول زيبايي و طرح لبخند تئوري
آشنايي با روش هاي ونيركامپوزيتي تئوري
ونيركامپوزيتي عملي عملي
بستن دياستم عملي عملي


لامينيت هاي سراميكي
 • روز اول :
آشنايي با انواع سراميك ها تئوري
آشنايي با انواع تراش لامينيت تئوري
ساخت روكش موقت تئوري
تراش لامينيت و ساخت روكش موقت عملي
قالبگيري لامينيت عملي
 • روز دوم :
آشنايي با انواع سمان هاي رزيني تئوري
نحوه in try و سمان لامينيت ها تئوري
in try و سمان لامينيت ها عمليFRC ها
 • روز اول :
آشنايي با كامپوزيتهاي FRC، تئوري
آشنايي با پست هايFRC، تئوري
آشنايي با انواع سمان هاي رزيني تئوري
انتخاب و سمان پست FRC به همراه بيلداپ كامپوزيت عملي

 • روزدوم :
آشنايي با بريجهاي FRC، تئوري
نحوه ساخت بريجهايFRC مستقيم تئوري
ساخت بريجهايFRC مستقيم در دهان عمليترميم دندانهاي به شدت تخريب شده
 • روز اول :
ارائه طرح درمان مناسب براي دندانهاي به شدت تخريب شده تئوري
ترميم آمالگام وسيع تئوري
آشنايي با انواع پست هاي فلزي تئوري
آشنايي با انواع وج و نوار ماتريکس در ترميم هاي خلفي
آموزش دور ميزآشنايي با مواد و وسايل روز دنيا
آمالگام بيلداپ وسيع همراه با قرار دادن پست داخل کانال عملي
 • روز دوم :
آشنايي با كامپوزيتهايFRC، تئوري
آشنايي با پست هايFRC، تئوري
آشنايي با انواع سمان هاي رزيني تئوري
انتخاب و سمان پست FRC به همراه بيلداپ كامپوزيت عملي
 • روز سوم :
آشنايي با انواع تراش اينله و انله سراميکي و کامپوزيتي تئوري
آشنايي با روش هاي قالب گيري اينله و انله تئوري
تراش و قالب گيري اينله و انله سراميکي و ساخت روکش موقت عملي
 • روز چهارم :
نحوه in try و سمان اينله و انله تئوري
in try و سمان اينله و انله عمليسفيد کردن دندانها
 • روز اول :
انتخاب مورد مناسب شناخت انواع تغيير رنگ دندانها و مواد Bleaching تئوري
آشنايي با انواع تکنيک هاي bleach vital، تئوري
آشنايي با انواع تکنيک هاي bleach vital non، تئوري
آشنايي با انواع OTC ها آموزش دور ميز،آشنايي با مواد و وسايل روز دنيا
bleach vital به صورت office، عملي