• ملاحظات ترميمي و استتيک در کامپوزيت هاي قدامي
  • ملاحظات ترميمي و بيولوژيک در کامپوزيت هاي خلفي
  • موارد کاربرد FRC در دندانپزشکي ترميمي
  • شناخت بليچينگ، از علل آن تا عوارض ناشي از درمان
  • جايگاه پرسلن ونير در دندا نپزشکي ترميمي
  • روش هاي مختلف ترميم دندانهاي به شدت تخريب شده
  • موارد کاربرد اينله وانله در دندانپزشکي ترميمي
  • تکنيک هاي مختلف بستن دياستم
  • آنچه بايد در مورد نکات کلينيکي بيس و لاينر و باندينگ ها بدانيم
  • جديد ترين روش هاي محافظه کارانه در دندانپزشکي ترميمي