خبرنامه انجمن

متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران

بهار 1390 ، شماره نهم

دوازدهمين کنگره بين المللي

انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران

پاييز 91 تبريز

حفظ حيات پالپ

حفظ حيات پالپ در درمان هاي وسيع ترميمي