برنامه هاي برگزار شده توسط انجمن متخصصين ترميمي ايران

  • مدون 1 و 2 و3 تاريخ 26 شهريور و 2 مهر 89
  • مدون 1 و 2 تاريخ 13 آبان 89
  • مدون 1 و 2 و 3 تاريخ 30 مهر و 1 و 7 آبان 88
  • مدون 1 و 2 و 3 تاريخ 2 و 3 و 9 خرداد 87
  • مدون 1 و 2 و 3 تاريخ 4 و 5 و 11 بهمن 86
  • مدون 1 و 2 و 3 تاريخ 24 و 25 بهمن و 1 اسفند 87
  • مدون 1 و 2 و 3 تاريخ 9 و 15 و 16 آذر 86

سمينار
بليچينگ بهمن 86