1392/05/29

مجموعه کلاسهاي آموزشي

مرکز آموزش انجمن دندانپزشکان ترميمي ايران

لطفا براي مشاهده فيلم بر روي لينک زير کليک کنيد

1391/04/22

ملاحظات ترميمي و استيک در کا مپوزيت قدامي

اساتيد آقاي دکتر مهيار شهبازي مقدم ، آقاي دکتر علي شکيب

آقاي دکتر ابراهيم امين صالحي

1391/06/16

ملاحظات ترميمي و بيولوژيک درکامپوزيت خلفي

اساتيد آقاي دکتر محمدباقر رضواني ، آقا ي دکتر مسعود صانعي

1391/06/17

در دندانپزشکي ترميميFRC موارد کاربرد

اساتيد خانم دکتر هاله حشمت ، خا نم دکتر هاله کاظمي

1391/07/06

از علل آن تا عوارض ناشي از درمانbleaching شناخت

اساتيد خا نم دکتر مريم حوري زاد ، آ قا ي دکتر اميرقاسمي

1391/07/13

ملاحظات ترميمي و استيک در کامپوزيت قدامي تکرار

اساتيد آقاي دکتر مهيار شهبازي مقدم ، آقاي دکتر علي شکيب

آقاي دکتر ابراهيم امين صالحي

    1/2