مرکز آموزش انجمن متخصصين ترميمي ايران در تير ماه سال 1391 اولين دوره آموزشي خود را برگزار نمود با اين هدف
که اين مرکز به عنوان يک مرجع مناسب جهت پاسخ به سوالات علمي و کلينيکي و عملي شما در زمينه دندانپزشکي
ترميمي و زيبايي باشد و موجب ارتقا دانش و مهارتهاي عملي شما در اين زمينه شود،
در راستاي اين هدف ده دوره آموزشي با عناويني که بيشترين در خواست و نياز شما در دندانپزشکي ترميمي و زيبايي
بوده اند طراحي شده است ، برگزاري اين کلاسها به صورت تئوريک و به شيوه بحث گروهي و پرسش و پاسخ پيرامون
عنوان مورد نظر و همچنين پاسخ به سوالاتي که قبل از برگزاري دوره با استفاده از نياز سنجي همکاران عزيز مطرح
شده است مي باشد
به نظر مي رسد که در اين دوره هاي آموزشي تمامي سوالات علمي ، عملي و کلينيکي شما بي پاسخ نخواهد ماند
در پايان ده دوره آموزشي گواهي حضور معتبر توسط مرکز اهدا خواهد شد
در حال حاضر مسئولين مرکز آموزش جناب آقاي دکتر کيوان ساعتي و سرکار خانم دکتر پروين خادم مي باشند ،که از
ابتداي پذيرش اين مسئوليت و درجهت نياز سنجي جامعه دندانپزشکي اساس کار خود را بر تقابل دو طرفه با همکاران
گرامي دندانپزشک قرار داده اند ، بنابراين پيشنهادات و انتقادات شما عزيزان چراغ راه اين مرکز مي باشد