شرايط عضويت در انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران
همکاران دندانپزشک و متخصصين دندانپزشکي ترميمي مي توانند با فراهم کردن مدارک زير عضو انجمن متخصصين
دندانپزشکي ترميمي ايران شوند و از مزاياي آن بهره برند
مدارک مورد نياز :

  • 2قطعه عکس 4×3
  • تکميل فرم عضويت
  • فتوکپي کارت نظام پزشکي
  • در مورد متخصصين ارائه فرم دال بر اخذ تخصص
  • واريز حق عضويت سال 1392 به ميزان 150000 ريال به حساب
شماره 0106699565007 بانک ملي شعبه شهيد بهشتي به نام انجمن متخصصين دندانپزشکي ترميمي ايران

دريافت فرم عضويت